Oferta:

Przedmiotem działalności są usługi związane z branżą budowlaną. Są to w szczególności:
  • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
  • Kosztorysowanie robót budowlanych
  • Nadzorowanie robót budowlanych
Dodatkowo firma świadczy również usługi związane z rysowaniem projektów budowlanych w programie AutoCAD LT 2011
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.
Kosztorys budowlany to dokument finansowy budowy. Określa cenę całego przedsięwzięcia budowlanego, ilość robót niezbędnych do wykonania, koszt materiałów robocizny i sprzętu potrzebnego do wykonania robót. Jest to dokument niezbędny w większości postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych.

Dla kogo jest potrzebny?

Zapotrzebowanie na kosztorys widoczne jest nie tylko wśród instytucji publicznych ale także wśród firm prywatnych i osób fizycznych, które chcą znać koszty planowanej inwestycji w sposób umożliwiający im np. rozliczenie z potencjalnym wykonawcą czy też porównanie ofert złożonych przez poszczególnych oferentów.
Nadzory robót budowlanych polegają m.in. na kontrolowaniu wykonywanych robót pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i ze sztuką budowlaną, poprawności użytych materiałów, reprezentowaniu inwestora na budowie, rozliczaniu wykonanych robót z wykonawcą.
Firma świadczy usługi nadzorowania inwestycji budowlanych w ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też Kierownika Budowy.